Contact us

Chair, Eugune Huang
Center for International Exchange
Phone:
+886-4-8359000 ext.1540
Emai:
eugune@dragon.ccut.edu.tw

Chung Chou University of Science and Technology

No. 6, Lane 2, Sec.3, Shan-Chiao Rd., Yuan-Lin, ChangHua,
Taiwan, R.O.C.